+ Nhiệm kỳ I từ (2000-2005)

·        Ông Vũ Đình Lên – TBKS

·        Ông Nguyễn Văn Xuân – UV

·        Ông Nguyễn Anh Tuần – UV

+ Nhiệm kỳ II (2005-2010)

·        Ông Vũ Đình Lên – TBKS

·        Ông Nguyễn Anh Tuần – UV

·        Ông Nguyễn Văn Xuân – UV

+ Nhiệm kỳ III (2010-2015)

·        Ông Nguyễn Văn Tuấn – TBKS

·        Ông Trịnh Hoàng Nam – UV

·        Bà Lê Thị Hồng Cẩm – UV

+ Nhiệm kỳ IV

·        Bà Hồ Thị Huệ - TBKS (2015 - 2019)

.        Ông Lê Minh Hiển (2019 - nay)

·        Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – UV (2015 - 2019)

.        Bà Phạm Thị Thúy Nga (2019 - Nay)

·        Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - UV