I.                   Nhiệm kỳ I (2000-2005)

·        Ông Đào Hữu Tu - CTHĐQT

·        Ông Lê Văn Nhân - UV HĐQT

·        Ông Phạm Tiến Đạt - UV HĐQT – GĐ điều hành

·        Ông Ngô Văn Pha - PGĐ điều hành

·        Ông Hoàng Bá Thọ - Đội trưởng Đ2

II.                Nhiệm kỳ II (2005 - 2010)

·        Ông Nguyễn Văn Quế - CT HĐQT

·        Ông Trần Hải Bình – CTHĐQT

·        Ông Phạm Tiến Đạt -  UV HĐQT – Giám đốc điều hành

·        Ông Vũ Thế Tấn – UV HĐQT

·        Ông Bùi Đức Thịnh - UV HĐQT – PGĐ

·        Ông Nguyễn Hồng Uyên – UV HĐQT – PGĐ

III.             Nhiệm kỳ III (2010 - 2015)

·        Ông Vũ Đình Lên – CTHĐQT

·        Ông Phạm Tiến Đạt – UV HĐQT

·        Ông Lê Hữu Hiền – UV HĐQT

·        Ông Nguyễn Hồng Uyên – UV  HĐQT - PGĐ công ty

·        Ông Nguyễn Hữu Đức – UV HĐQT

IV.            Nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)

·        Ông Đỗ Huy Hùng – CT HĐQT (2015 - 2016)

         Ông Đồng Quang Lực - CT HĐQT (2016 - 2017) 

         Ông Nguyễn Anh Tuấn - CT HĐQT (từ 2018)

·        Ông Trịnh Hoàng Nam – UV HĐQT – GĐ Điều Hành

·        Ông Lê Hữu Hiền – UV HĐQT (2015 - 2018)

·        Ông Nguyễn Hồng Uyên – UV HĐQT - PGĐ công ty (2015 - 2018)

·        Ông Nguyễn Văn Cường – UV HĐQT – ĐT Đội 3